Zylinderollenlager » NJ 200

Produkt Preis/Stk.* GL VS Anzahl
Zylinderrollenlager NJ-202 15/35/11 4 Stk. 1 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-203 17/40/12 4 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-204 20/47/14 2 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-205 25/52/15 2 Stk. 4 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-206 30/62/16 1 Stk. 11 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-206 EG1 M C3 30/62/16 1 Stk. 0 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-207 35/72/17 1 Stk. 4 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-207 C3 35/72/17 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Zylinderrollenlager NJ-208 40/80/18 1 Stk. 5 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-209 45/85/19 2 Stk. 5 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-209 C3 45/85/19 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Zylinderrollenlager NJ-209 E C4 45/85/19 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Zylinderrollenlager NJ-210 50/90/20 4 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-211 55/100/21 2 Stk. 5 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-211 C5 55/100/21 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Zylinderrollenlager NJ-212 60/110/22 2 Stk. 3 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-212 M C3 60/110/22 0 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-213 65/120/23 2 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-213 M C3 65/120/23 0 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-214 70/125/24 2 Stk. 1 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-214 M C3 70/125/24 0 Stk. 1 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-215 75/130/25 2 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-215 M C3 75/130/25 0 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-216 80/140/26 2 Stk. 1 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-216 M C3 80/140/26 0 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-217 85/150/28 0 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-217 M C3 85/150/28 0 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-218 90/160/30 0 Stk. 1 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-218 M C3 90/160/30 0 Stk. 1 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-219 95/170/32 0 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-219 M C3 95/170/32 0 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-220 100/180/34 0 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-220 M C3 100/180/34 0 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-224 120/215/40 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Zylinderrollenlager NJ-224 E-M1 120/215/40 0 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-224 E-M1 C3 120/215/40 0 Stk. 2 Stk.
Zylinderrollenlager NJ-230 E-M1 150/270/45 0 Stk. 0 Stk. Kontakt

* Alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. MwSt.