DL-4 / DL-4K » DL-4K

Produkt Preis/Stk.* GL VS Anzahl
DL-4K/ FT-CB 70x110 Spannsatz 26 Stk. 0 Stk.
DL-4K/ FT-CB 80x120 Spannsatz 24 Stk. 0 Stk.
DL-4K/ FT-CB 90x130 Spannsatz 10 Stk. 0 Stk.
DL-4K/ FT-CB 100x145 Spannsatz 10 Stk. 0 Stk.
DL-4K/ FT-CB 110x155 Spannsatz 10 Stk. 0 Stk.
DL-4K/ FT-CB 120x165 Spannsatz 16 Stk. 0 Stk.
DL-4K/ FT-CB 130x180 Spannsatz 6 Stk. 0 Stk.
DL-4K/ FT-CB 140x190 Spannsatz 10 Stk. 0 Stk.
DL-4K/ FT-CB 150x200 Spannsatz 30 Stk. 0 Stk.
DL-4K/ FT-CB 160x210 Spannsatz 10 Stk. 0 Stk.

* Alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. MwSt.