Gelenkstangenköpfe GIR DO 2RS

  Übersicht Wälzlager / Gelenklager

Sortiment Gelenkstangenköpfe Massreihe E GIR .. DO 2RS, DSI .. ES 2RS, GIL .. DO 2RS, DSIL .. ES 2RS

Bezeichnung  
Sortiment mit Rechtsgewinde:  
GIR-15 DO 2RS 7 DSI 15 ES 2RS (M14) 15/12/61
GIR-17 DO 2RS / DSI 17 ES 2RS (M16) 17/14/67
GIR-20 DO 2RS / DSI 20 ES 2RS (M20x1.5) 20/16/77
GIR-25 DO 2RS / DSI 25 ES 2RS (M24x2) 25/20/94
GIR-30 DO 2RS / DSI 30 ES 2RS (M30x2) 30/22/110
GIR-35 DO 2RS / DSI 35 ES 2RS (M36x3) 35/25/125
GIR-40 DO 2RS / DSI 40 ES 2RS (M39x3) 40/28/142
GIR-45 DO 2RS / DSI 45 ES 2RS (M42x3) 45/32/145
GIR-50 DO 2RS / DSI 50 ES 2RS (M45x3) 50/35/160
GIR-60 DO 2RS / DSI 60 ES 2RS (M52x3) 60/44/175
GIR-70 DO 2RS / DSI 70 ES 2RS (M56x4) 70/49/200
GIR-80 DO 2RS / DSI 80 ES 2RS (M64x4) 80/55/130
   
Sortiment mit Linksgewinde:  
GIL-15 DO 2RS 7 DSIL 15 ES 2RS (M14) 15/12/61
GIL-17 DO 2RS / DSIL 17 ES 2RS (M16) 17/14/67
GIL-20 DO 2RS / DSIL 20 ES 2RS (M20x1.5) 20/16/77
GIL-25 DO 2RS / DSIL 25 ES 2RS (M24x2) 25/20/94
GIL-30 DO 2RS / DSIL 30 ES 2RS (M30x2) 30/22/110
GIL-35 DO 2RS / DSIL 35 ES 2RS (M36x3) 35/25/125
GIL-40 DO 2RS / DSIL 40 ES 2RS (M39x3) 40/28/142
GIL-45 DO 2RS / DSIL 45 ES 2RS (M42x3) 45/32/145
GIL-50 DO 2RS / DSIL 50 ES 2RS (M45x3) 50/35/160
GIL-60 DO 2RS / DSIL 60 ES 2RS (M52x3) 60/44/175
GIL-70 DO 2RS / DSIL 70 ES 2RS (M56x4) 70/49/200
GIL-80 DO 2RS / DSIL 80 ES 2RS (M64x4) 80/55/130