Gelenkstangenköpfe GIR DO

  Übersicht Wälzlager / Gelenklager

Sortiment Gelenkstangenköpfe Massreihe E GIR .. DO, DSI .. E, GIL .. DO, DSIL .. E

Bezeichnung  
Sortiment mit Rechtsgewinde:  
GIR-6 DO / DSI 06 E (M6) 6/6/30
GIR-8 DO / DSI 08 E (M8) 8/8/36
GIR-10 DO / DSI 10 E (M10) 10/9/43
GIR-12 DO / DSI 12 E (M12) 12/10/50
GIR-15 DO 7 DSI 15 ES (M14) 15/12/61
GIR-17 DO / DSI 17 ES (M16) 17/14/67
GIR-20 DO / DSI 20 ES (M20x1.5) 20/16/77
GIR-25 DO / DSI 25 ES (M24x2) 25/20/94
GIR-30 DO / DSI 30 ES (M30x2) 30/22/110
GIR-35 DO / DSI 35 ES (M36x3) 35/25/125
GIR-40 DO / DSI 40 ES (M39x3) 40/28/142
GIR-45 DO / DSI 45 ES (M42x3) 45/32/145
GIR-50 DO / DSI 50 ES (M45x3) 50/35/160
GIR-60 DO / DSI 60 ES (M52x3) 60/44/175
GIR-70 DO / DSI 70 ES (M56x4) 70/49/200
GIR-80 DO / DSI 80 ES (M64x4) 80/55/130
   
Sortiment mit Linksgewinde:  
GIL-6 DO / DSIL 06 E (M6) 6/6/30
GIL-8 DO / DSIL 08 E (M8) 8/8/36
GIL-10 DO / DSIL 10 E (M10) 10/9/43
GIL-12 DO / DSIL 12 E (M12) 12/10/50
GIL-15 DO 7 DSIL 15 ES (M14) 15/12/61
GIL-17 DO / DSIL 17 ES (M16) 17/14/67
GIL-20 DO / DSIL 20 ES (M20x1.5) 20/16/77
GIL-25 DO / DSIL 25 ES (M24x2) 25/20/94
GIL-30 DO / DSIL 30 ES (M30x2) 30/22/110
GIL-35 DO / DSIL 35 ES (M36x3) 35/25/125
GIL-40 DO / DSIL 40 ES (M39x3) 40/28/142
GIL-45 DO / DSIL 45 ES (M42x3) 45/32/145
GIL-50 DO / DSIL 50 ES (M45x3) 50/35/160
GIL-60 DO / DSIL 60 ES (M52x3) 60/44/175
GIL-70 DO / DSIL 70 ES (M56x4) 70/49/200
GIL-80 DO / DSIL 80 ES (M64x4) 80/55/130