Gelenkstangenköpfe GAR DO

  Übersicht Wälzlager / Gelenklager

Sortiment Gelenkstangenköpfe Massreihe E GAR .. DO, DSA .. E, GAL .. DO, DSAL .. E

Bezeichnung  
Sortiment mit Rechtsgewinde:  
GAR 6 DO / DSA 06 E (M6) 6/6/36
GAR 8 DO / DSA 08 E (M8) 8/8/42
GAR 10 DO / DSA 10 E (M10) 10/19/48
GAR 12 DO / DSA 12 E (M12) 12/10/54
GAR 15 DO / DSA 15 ES (M14) 15/12/63
GAR 17 DO / DSA 17 ES (M16) 17/14/69
GAR 20 DO / DSA 20 ES (M20x1.5) 20/16/78
GAR 25 DO / DSA 25 ES (M24x2) 25/20/94
GAR 30 DO / DSA 30 ES (M30x2) 30/22/110
GAR 35 DO / DSA 35 ES (M36x3) 35/25/140
GAR 40 DO / DSA 40 ES (M39x3) 40/28/150
GAR 45 DO / DSA 45 ES (M42x3) 45/32/163
GAR 50 DO / DSA 50 ES (M45x3) 50/35/185
GAR 60 DO / DSA 60 ES (M52x3) 60/44/210
GAR 70 DO / DSA 70 ES (M56x4) 70/49/235
GAR 80 DO / DSA 80 ES (M64x4) 80/55/270
   
Sortiment mit Linksgewinde:  
GAL 6 DO / DSAL 06 E (M6) 6/6/36
GAL 8 DO / DSAL 08 E (M8) 8/8/42
GAL 10 DO / DSAL 10 E (M10) 10/19/48
GAL 12 DO / DSAL 12 E (M12) 12/10/54
GAL 15 DO / DSAL 15 ES (M14) 15/12/63
GAL 17 DO / DSAL 17 ES (M16) 17/14/69
GAL 20 DO / DSAL 20 ES (M20x1.5) 20/16/78
GAL 25 DO / DSAL 25 ES (M24x2) 25/20/94
GAL 30 DO / DSAL 30 ES (M30x2) 30/22/110
GAL 35 DO / DSAL 35 ES (M36x3) 35/25/140
GAL 40 DO / DSAL 40 ES (M39x3) 40/28/150
GAL 45 DO / DSAL 45 ES (M42x3) 45/32/163
GAL 50 DO / DSAL 50 ES (M45x3) 50/35/185
GAL 60 DO / DSAL 60 ES (M52x3) 60/44/210
GAL 70 DO / DSAL 70 ES (M56x4) 70/49/235
GAL 80 DO / DSAL 80 ES (M64x4) 80/55/270