Dichtungspapier / Ölpapier Klinger-Sil® Platten

  Übersicht Dichtungselemente

Sortiment Dichtungsplatten, Dichtungspapier Klinger-Sil Platten® C 4300

Bezeichnung
Klinger Sil C 4300 Platte 500 x 750 x 0.5 mm
Klinger Sil C 4300 Platte 500 x 750 x 1 mm
Klinger Sil C 4300 Platte 500 x 750 x 1.5 mm
Klinger Sil C 4300 Platte 500 x 750 x 2 mm
Klinger Sil C 4300 Platte 1000 x 1500 x 2 mm
Klinger Sil C 4300 Platte 1000 x 1500 x 3 mm